Numbers in Non-Niger-Congo African Languages

[ Language Index ] [ Home ]

Nilo-Saharan

East Sudanic
Eastern
Old Nubian+ ouer- ouo- tousko- kemso- dij- godeô- kolot- idouei askotta- dimed-
Meidob parcí eddi táasi eeji téccí kórci ólotti ídi úkkúdí tímmiji
Birgid meirtu ullu tizzit keimzi tishi korshi koldi ittu ijmoldi timmur
Debri (Dilling) ber orro toJJi keñu ticcu kwarcu kwalada eddu weddu bre
Dongolawi wera on-u toshk-u kams-u dig-u gurg-u ko:lla-du i-du isko-du dimini
Mahas (Nobiin) waira out-wo tou'sko kemso dige'a gorge'o koloda id-wo oskoda dimé
Mursi d`ò:nè ràmàn thìzzì uwì há:nán ìllè ìtha:bài iththè thàkàl tomon
Murle codoi ram iyu wec tuur torkonom torgerem turge torkoc amoto
Bale óód`e: rámmá íyyó túr to:rkóno: tu:rgére: tu:rge: tórgógo: o:mo:dhó
Majang omong pee jii angan tuul tuula?om tuulapee tuulajiit tuulangan bapif
Shabo (Mikeyir) ingki bap jiita angan tuul tulu tulikakingki tunajiita tulaangan bapif
Kwegu kium d`aa jien ahur cun la ts'oba lonkai sal tomon
Suri d`ò:nè ràmmán sízzì wùy háíná íllé !báí líshé sák!kál tómòn
Me'en kon raama sizi wuc ac'anang ille issabo isset saal tommon
Nera dokku arriga sa:na sho:na wi:ta da:ta janga dessa:na lufettemada lufuk
Gaam témén dáág élé óló ésémén téldíg ídikdaag ídíkólò ídíkyélé éségdí
Aka ligidi wa:si e:de lula kumugyi gilmugeri djuma:si ungerto:si una:ke:la ca:ra:li
Molo le:di wa:di odo lulus a:mu utumle:di adumodo adumlilos atosinale:di sa:ra:li
Kelo lo:di wa:ti ede kesèrwa kesèrlodi kesawa:ti kiuna ta:lo:di kesalodiwa:ti yokubu
Western
Nyimang (Ama) n'âlâ wârbâ âsâne kudu' mu'lu kwártshi kwâlâd é:du
Merarit kárre wárre âtaye gaw maye tu:r ku:ri kókuák ké kêrís tóg
Tama kur wari ishshei kus massei tor kall kinis ukku meir
Erenga kor war Ica kuz masi tor kal kibiz uku mer
Miisiirii kan wora icca quz misa tor qal qees oq martîk
Shatt nuxu pedax kodos tespet medak aran paxtinding kosindi tabisindang asiñ
Liguri nohorok pedax kodos tespet medek koskodos tespet kodos tespettespet medektespet sa?asiñ
Sila ungun bidak kodos tishet muduk aran paktindi kohonda bistanda asiñ
Nyala (Dar Fur Daju) nowane peda kodos teshpe medek aran paatindi kosanda tabishtanda asiñ
Lagawa nowane pedah kodos teshpe madak aran pahtindi kosanda tebishtanda asiñ
Nilotic
Western
Shilluk ákyèl áryùu ádèk ángwèn ábîch ábîkyèl ábîryùu âbîdèk ábîngwèn pyà:rò
Anuak (Anywa) aciel arrio adäk angween abïïc abïciel abiriio abära abïngween apaar
Maban kielo yio drogo nga:no dôi winankielo witkena:i:o witkenanrogo witkenanga:no anginkoda
Burun akel areo aduk ngun ado:i:c derguk nguntungkel bi:di:a wungake:la ca:i:
Luo achiel ariyo adek angwen abich auchiel abiriyo aboro ongachiel apar
Alur ácêl áryo| ádêk ángwén` ábîc ábúsyèl ábÍro| ábórà ábúngwèn ápâr
Lango àcêl àryô àdêk àngwên àbîc àbícèl àbÍryò àbórò àbóngwèn àpâr
Akoli acel aryo adek angwen abic abicel abiryo aboro abungwen apar
Nuer kel reu dyok nguan dhyec bakel baro badak bangwan wal
Dinka tok róu dyak 'nguan wdyech wdetem wderóu bêt wde-nguan wtyer
Agar tòk ròw diâak béet
Rek tok rou diak nguan dhiec detem dhorou bet dhonguan thiaar
Eastern
Bari geleng murek musala ingwan mukanat buker buryo budök bungwan pwök
Kakwa gelé muré musálà ingwán mukánàt
Lotuxo âbotye ârrexai xunixoi angwan miet Ille xattarIk xottoxunik xottongwan 'tomon
Ongamo (Ngasa) o-boito o-h'ár,e ok'úni o-h'óngwan mí'téti mí'éti o-b'ô mí'éti o-h'ár,e mí'éti ok'úni mí'éti o-h'ongwán tom'on
Maasai obo aare okuni oonguan imiet Ile oopishana isiet oondo tomon
Turkana a-pey` nga-arey` nga-uni` nga-omwon` nga-ka:ni nga-kanÌ-ka-pey nga-kanÌ-ka-arey nga-kanÌ-ka-uni nga-kanÌ-ka-omwon nga-tòmon
Teso adiope aarei auni aongom akany akany kape akany kaarei akany kauni akany kaongom atomon
Karamojong epei ngiarei ngiauni ngiomwon ngikani ngikani kapei ngikani kaarei ngikani kauni ngikani koomwon ngitomon
Southern
Nandi akenge aengg somok anggwan mut illo tisap sisiit sokol taman
Kipsikiis akeeng'ke aieeng' somok ang'wan muut la tisap sisiit sakaal taman
Keiyo aké:ngke ayé:ng sómók angwân mú:t Ilo tIsÁp sisí:t sáká:l táman
Tuken aké:ngke áé:ng sómók ángwán mú:t Iló tÍsÁp sisí:t sáká:l táman
Markweta akê:ngke aé:ñ somók ángwân mû:t ló tÍsAp sisí:t sâkaâ:l táman
Sapiny aké:ngke ayé:ng sómók amwán mû:t sisí:t
Kony aké:ngke: ayé:ng sómók amwán mú:t ló tÍsAp sisî:t sákâ:l támÁn
Pok aké:ngke: ayé:ng somók angwán mú:t ló tIsÁp sisí:t saká:n támán
Ng'oma aké:ngke: aé:ng somók amwám mû:t ló tIsÁp sisí:t sakâ:n táman
Terik (Kalenjin) aké:ngke aé:ng sómók angwán mû:t lo tIsÁp sisí:t sakâ:n tamán
Okiek ak'ê.ngke ng'.éeng s'ómok ángw'ân múut ló tísap isi'et sokol t'áman
Pokot okongo odeny somok angwan mut mut ngo akongo mut ngo adeny mut ngo somok mut ngo angwan taman
Omotik ag'î.tio a'inia s'amako angw'ân mo.t l'ae sisit taman
Datooga ági y'ê:ñ sámogu ángwân mo:d la ísúbwâ sís shágê:sh dámân
Kuliak
Ik kona leb`ets ad`e ts'agusa tuda nda-ked`i-kona nda-ked`i-leb`ets nda-ked`i-ad`e nda-ked`i-ts'agusa tomin
So edes nebec iyon nowa tud tud ka ni edes tud ka ni nebec tud ka ni iyon tud ka ni nowa tud en-ek ige
Ngangea (Nyang'i) nardok ne?ec iy?on now?e fud mok kan kapei mok tomin
Central Sudanic
West
Kresh (Gbaya) 'bala romo totó soso sála sála 'bala sála romo sála totó sála soso kpúu
Aja kpá bira buto ba'adi nierru nierru kpá nierru bira nierru buto nierru ba'adi kpúú
Baka keri brùe ota eso inyi inyi-da-keri inyi-do-brue inyi-do-ta inyi-d-eso soko
Beli kôto yo muta mui ki
Bongo kootu ngori müta heu müi do-kotu do-ngor do-müta do-heu kii
Morokodo kolo rio ota suô mui bute
Vale kada dio muta so mi kutu
Gambai kára: mùndá só mìsá sírí ji:-nài-jó ji:-nài-kára: dòg
Kaba li jo muta so mi nkali mi di debe sa lanja dokabo dogo
Kaba Dunjo kab jo muto so mi maka mi ti jo sa lan jo dakubu doko
Mbai kéra: jo:ó mè sóo mí~i~ ké-bòy-dèté tèné-mé ji:-jo:ó ji:-kéra: kè
Sara kógem' jo:ó mè sò mè~hé~ si:rí sósó ndo:hó kùtè
Babahi kodo jo mota so mi meko tsili nderta ndoko sika
Bagirmi kede sap muto mi mika tsili marta dôso do keme
Gula kére: djo:ó mùté só mí~ mùté-mùté séjèmté sósó ji:nàykére: dògé
Kenga kàláng di:ió mòtó so: mi: mècé ci:lí ma:rtá jérnáng si:k
Kuka (Naba) kílkâma: riyo: mâta deso: de mui: de mâsha: de sili: de râta: de rôfo: de si:
Yulu kala jòyo müüta uso múú mìttì-kal mìttì-jòyo mìttì-mota mìttì-sö kpúú
Kara kál djúú mokpá soo míí nangu-so-tùmù-dog nangu-mòkpá-tùmù-dog nangu-djúú-tùmù-dog nangu-kál-tùmù-dog doogo
East
Moru àlo ärrÌ n|na| n|dzwí n|dzwí dri| àlo| n|dzwí dri| e n|dzwí dri| ana n|dzwí dri| äsu 'bUtÌ
Avukaya àlo ärrÌ n|na| nzI nzI kázé nzI lérì nzI lana nzI läsu mudrí
Kaliko àlo írì n'ná IsÙ toú ázíá ä'zír` arò óromì mudr'
Logo àlo írì índzhwí kázíá dr` írì dr` na dräsu mudrÍ
Logbara àlö ïrrì nna ssu tääú azia áziíïrrì àarò òoròmì möödrí
Madi àlU Ina isu tòu ázíá túderì arò drítsàlo mudrí
Lendu atdí oyo ìbhu ìfo imbo aza àrù bhù àrù àru gyètdí idre
Mangbetu kana sóórú sóta sósua tózerena 'téngwekana tónóru 'bógina 'tébgelégí 'tééké
Mamvu relí juè jenò jetò jimbu elí qodè relí elí qodè juè jetójetó elí qodè jetò elí b`òsí
Lese eli ègb`e ècinà ècitò ècibù màyà ràrò ràrò àbùcwá àbùcí
Berta
Berta muungk'ú móolang múuthe menemu mé'kúushú mak'eera thabóolang thabóore thabáanámu mathuuma
Gebeto menemgo mohale moote men'nému mekoso makykyera makykyera-menemk'o makykyera-mohale makykyera-mennemu meduma
Sudan d`úkóni hwalangi zítígíni shóogen ássín yáagá aarum zuzube sókénó yúkúubu
Kunama
Kunama 'éllà 'bárè sàt'te sàllè kùs'sùmè kon-tal-e kon-ta-bare kon-ta-satte elli-dáùdà sheba
Komuz
Gumuz (Bega) Sai metam mband okak nzac mekus modya tsitsibend sena:ku yesana:ku atser
Sese metá mbán okáng enzíc mek'ús komtá kombán keokáng kenzíc ashera
Gojjam meta: mba:nd oka:g anza:ca makus mac'ek c'ic'aba:nd c'ic'ago:ku: koreb ma:nc'e:kha:
Kokit meta mba:nda okaga nzi:kya makwo:sa makye:ra saba tamanya tisa cika
Anej (Gule) dêdín dêssú dina:mú dikássabit dubúit dêlódin dila:so debé:dig dêmadídin derka:bu
Kwama ?a:'sén 'síjá 'twa:sán 'be::sín 'khu::mùt 'ko:b:a::sÍn ko:be:'sìà ko:be:'twàsIn ko:'b:é:sín 'ku::zì
Madin dedi suin dijin dwangani busi kanendidi kenennisu kenedish kenedwoga koshinkoru
Opo didi cuka tusa ngwan mutakwei kanedidi kanicuka kanitusa kaningwan mutakweicukein
Komo d`e? su? dìshÍn dòghòn bùs'ín ka::nagi:d`é ka::na:[2] ka::na:dIsh ká:ndògòn k'óshk'òlò
Twampa (Uduk) d`e? ? kwárá dóngòn múudèd péd`é? k'ùméd
Saharan
Kanuri tilo ndi yakke dege uwu araske tulur wusku legar mewu
Kanembu tulló yindí ya:kú d'éu vû: arakú túlur vusukú la:r m'eu~
Teda tro:n tshu: ágozo: tozo: fa: dise: turrésio: oso: isi: mur-do:
Zagawa lakoi swé ishté hu:é deshté dishté wotté disti: timm
Berti sang su soti sitti pi: doti tai-iti kuze kedoesi masang
Maban
Maba tèen mbàar kòngàal ?àsàal túùr sìttàal méndríi ?íyyáa ?òddói ?òttúk
Masalit tyôm mbárá káang ás túr ítí màrí àyá àd(e'i ùtúk
Aika kàndá mbà kùsùnggá attai túur isséì mungdirsi mbakidi kadeel ituk
Runga kanda mba kasanga atte tor issey" mindrisi bakadi kader ituk
Kibet tuwni mbaar kàsánggàl àttál tuur Issul mIndIrsIk mbakIt kudai ituk
Mimi Gaudefroy deg mel kol mir kulsi tulgu rom shio ri mik
Mimi Nachtigal ulun soen zalkun kindoi raikun shaara sarkai algun au saya
Songhai
Songhai fo hinka hinja taaci gu iddu iyye yaaha yagga woy
Zarma afo ihinka ihinza itaci iggu iddu iyye ahaku iyegga iwey
Dendi fó híngkà hínzà táátyí ìggú ìddú ìyéé ìyààkú ìggá wéy`
Fur
Fur tok awu iis ongal oz ozundik saabi taman tise weye

Kordofanian

Kadugli
Miri n'o:ngotô'k gera kezó:na kigiso kidommu [5] [1] [5] gerâ' kandana nago ([8]) kafo [1] kelá:na
Kadugli ngôtòk é:ra a:dá:na' í:fiso udúmmu ndánanó:go is'á:nta atemí:iso: udumtíshta alá:na'
Katcha nggoto era idhona igizo idhumu ofunu nggoto ofun(u) era ofun(u) idhona ofun igizo adobaga
Krongo t-yúngwá t-yáaryà t-yóotòonò t-yóocìisò àrwátìnìisò àttì kí-tì nyúngwá àttì kí-tì nyáaryà àttì kí-tì nyóotòonò àttì kí-tì nyóocìisò àttì kí-tì nárwátìnìisò
Tumtum ni:ngongi kera jo:dôna kigiso kamini atêka:den ni:ngongi atêka:den nera atêka:den jo:dôna atêka:den ngisim a:ngoto lo lu:li
Kordofanian proper
Katla
Katla te:ták se:k ha:thd agâ'lam jêgwu:lén djoltén djole:k tanggê'.l djalbatén ra:kwê's
Tima atín e:he:k e:hôát ehâ'lam edú:lin e:ntânggâdâkôlô'` êntâ'tingêl êntâ'ngêrê'z êntâ'hêdâkún hêdâkún
Heiban
Ko tákkan áccéro ádá gáágán tówár,ngo tóttúí áttúi tabur láákan áttúi tabur lááccéro áttúi tabur láádá gáágán áttúi taawár,ngo ád`úí
Warnang ngútto ngírcaccîn
Rere (Koalib) kwútte kúúr,an tóór,ol kór,óngan túdhóni ñérlel leBokúrêñ leBogúppa kúnaturri rri
Utoro gweedong gutun tér,el kwor,ong tóódáne ñírel kwor,óng ter,el dúbáng tóódáné gwor,ong
Logol gwátte rááb tíír,il kwárngo túdíní ñérlil gur,á tíír,il dúúfong tanná kwárngo ker,egátte
Ebang (Heiban) gwetipo ram tíril kórngo túdéna ñéril kóratíril dúbáng túdéna korngo e
Laru gwette róm ter,il kor,ongo túdiní ñérlel kor,áter,il dúúba túdiní kor,ong
Shirumba (Shwai) ittíBó íttia gínné watto dhinné ñerer,el wattágínné dúúBá wattádhinné rwíñ
Tiro kenne kr,`can kr,`cin maaldu dhééne lr,`cír,cin maaldú kr,`cin óbbo dhééne maaldu úrrí
Moro kuntu ndíccaan ndijín maarldoáán dhéénang dhéénang nángáméñé gánnang dhéénang nángáméñé gár,ijan dhéénang nángáméñé gár,ijín dhéénang nángáméñé maarldoan reeth
Talodi
Lafofa tleidi paderin pata:dIn ke:ka liegum tledile dile do bederele dile do geldiegumbedarele dile to kekaleiti leito tier,um
Tegem tléedi padééring padaaing kêkká kilíegúm tléetí létílet kilíegúmpadeeríng létílet kilíegúmpadaaing lítílit kilíegúmkêkká lítílit teerum
Nding -állâng -éttâ t-atták -ibbíñik ciBiñ cállâng ciBiñ cállâng ná ngállâng ciBiñ cállâng ná ñéttâ ciBiñ cállâng ná ñatták ciBiñ cállâng ná ñíbbíñik ñíBá ñûk
Jomang (Talodi) y-íllik y-ílr,ák y-ídák
Tocho -úlluk -eer,ak m-étták m-or,aando m-okúnjuruk battáBátak mer,ek mor,ando metták mer, br,andó br,ando mer,ek mor,ando a mokunjuruk áttu
Ngile y-IIlI -éér,a y-Íttäk yawur,ándó sú siili táíyIIlI táíyéér,a táíyittäk táíyáwur,ándó negémber,a
Dengebu (Dagik) -éllu -éér,á y-Ítták bér,ándo tswíí tséllu
Rashad
Tegali indâ ôrkô' ndêtâ' á:rê'm úmma n'ê'rêl ummarkô' dubbá funusá:n funggn
Tagoi ye:ndá yikok yitâ' ya:rem yé:rem n'e:rêy ôm- mârgô'k tupa komin- âh:â'n kó:mên

Khoisan

Hadza itx'ameya piyepi sámakapi bunepi asupi
Sandawe ts'exe kiso-x somki-x haka-x kwa?ana kwa?ana danda ts'ex kwa?ana danda kiso-x kwa?ana danda somki-x kwa?ana danda haka-x kom
S. Africa
!Kung (!Xu~) r|e'e tsã n!eni
tAu.//eî |ne tsa !nanni ||kai
Zhu|'hõasi n|è'e| -tsa| n!ànì tsánkútsán
Proto-Central-Khoisan+ |ui |am !noona
Hietso kwi |kam-nye ngonawe
t'Oxoku |kui |kam !nona
Nama /úí /ám !noná hàká kóro !naní huu //xáísá kxòese tìsí
Korana (!Ora) |ui |am !nona haka kora
Dama tkariga tu~nib tgao mãb //e~ib !gãb //naidab khausa //gorob
Xiri /úí /ám !nòná hàká kóro
Hai.n//um chin #é chi dzá chin láni lgau lgau #eissen
Nharo /kúí /kâm n!óná hàkà koro n!ání hò~ò~ //kaisa kuesi disi
G//abake kwie /kame ngonawe jubesani e chowe
Xû (Kxoe) /gúixa //gam /no:âna:
G//ana /wi /ám ng(!)ona /am./amchira
G/wi /wi /ám ng!ona /am./amchira
!Xóõ t'ûã tnûm kâ ||âe
//Ng.!'e ||kwe !ku !nona
N/nuki ||koe |?u !nona
//Xekwi ||ka: ||ku
/Xam+ |koai !ku: !nwonna |ku

[ Next file ] [ Language Index ] [ Home ]