Numbers in More Niger-Congo Languages

[ Language Index ] [ Home ]

Niger-Congo (continued)

Benue-Zambesi
Cara
Eastern
Amo lu-rung im-ba n-ntat nnas n-ntaun ku-totshin kuzor kuliv kutivi kulidir
Piti -dong a-ba ti-tat ti-nas tI-tan-ang ti-tsherIm tarwa u-wur u-sotat ri-kut
Chawai (Atsam) ndong a-ba a-tat a-nas a-tuon a-tshIrIm a-tarba a-wur sha-dong kur
Kurama din -rjá -tááru -nááze -shí tásé súndèrè ríré tárá kúrí
Rebina díngkà -rèèpó tà:ró nà:zé shí:bì tá:sè súnà:ré ùrú tò:rêj bìtu:rú
Surubu ka-pire? ka-va ka-tar ka-nas ki-shi ku-tasi ku-tasi a pire ku-tasi a iva ku-tasi a i-tar rikiri
Gure pi-in pi-ba pe-tar pe-nas pi-shi pe-tashe pi-sunderi ko-nas pe-torore pi-nIkeranaba
Kahugu inu ba-o taro naz-o i-shik-o tashi sunduri na-nas kisha-nuas a-kere-ba
Kuda+ wandi reke taro naze su tase besunari besanaze bita gene lafa
Chamo wondi raki taro nazi su tase sinna riju unnanasi tangini
Butu gi ra taru nadzhi su tashi sunari liru botori lifiri
Ningawa dzhi ra taru nadzhi su tashi sunaru riru buton su-tare
Gyem mwen ve tat nas ushu tasi funderi urir torge torgwelikebilli
Taura+ (Lere) ù-nààzì ?oo ù-suwi ne?i u-la?i ù-su?u ni?uwa nàndì lib`iici ?uu
Lemoro di leerè taaro naaze taase sundààre riiru torai bituuru
Janji inde tI-re tI-taro tI-naze tshibi tase sunare uro toroei turo
Sheni hini rere taru nadzhe shibi tashe sunare ru torwai bitio
Buji (Jere) díngkà rèpó tàrú nàzé shíbí tásé súnàrí úrú toroj bìtúrú
Anaguta (Iguta) dingkàà rìèpu tààru nàng'zí shuubì tuasì sunààri wùùru tòrbò tuuru
Chokobo (Izora) dìng'gà lèère tààro naan'je shììbì tààshè sundàre ùriru tòròngwài bìturu
Western
Reshe rì-sé tátso la-nashé~ lá-tò~ te~zo tà~ sé~ lata-lanza látànàshé~ úpo
C Kambari ínjá ì:rè ?àtsú né:shi~| tá~:wu~| tè:lí tshìndérè kùnlè kùttshí kùppá
SW Kambari -tè -rè tà:tsù -néshì -tá~u~ tè:lì tshìndèrè kúnlèi kùtshì kùpà
Ngwoi (Hungworo) ? ébía bétát lèK étê n`th(y`hy' sàambia lèfô lèBèá lèghám
Kamuku (Cinda-Regi-Tiyal) hí~:a i-rje i-tato i-neshi i-ta?a i-tunihi i-tanderje i-totato i-tendesi ?upa
Bassa hi~: jé:wi tá:tu~ ná:shi tá:na tshí:hi~ tshé:ndje ndá:tu: tíndi:shi~ ó-po:a
Gurmana buka e-ribu -tatu -nashi -tua chenihi tandari tandatu tundashi u-pwa
Ura (Fungwa) hi~ jó:gó tá-tú nó:shì tshí~hì~ tíndàlò tíndátù tíndíshì úpá
Basa-Komo hi~ng -jebi a-tatu -neshi -ta tshihi -tshendzhe -tindatu tshindzhishi umpua
Duka (Hun-Saare) choon yoor tett náss táán cînd tá'yoor 'yéér jírò opp
Dakarkari (C'lela) tshing ìllè tèt nássé táng tshíhèn tàng'ílè jé:rù jé:rù dó:rè ó:pá
Nyima
Plateau
Ayu -di -fa tat anangas togen tejet ataranggas kannaras ajalakbodi -shok
Yashi (Hasha) fu tat nin tukun -kwif kwif njinan nanin nanimarin wuk
Mabo (Bo-Rukul) na-nak far tat nen tan sen tafar hur tenen rot
Irigwe zrú hwìe tsiæ| ni| tso| rítsíæ |tsi|æ klàmvà kru|váj kru|m vánggwá
Boyawa ga baa ta nas pien sha taraba nanass kwanass wore
Birom-Migili
Migili á-lo á-be á-tshe á-na:r á-zu~ ávi:zi~ á-vi:ta óru:no o-zá:ki:e o-zábe
Aten da|i| fa| ta|t na|:s wi| ta|:ra| ni|ta| nára|s du:-dzhà dù:bo|
Birom -i:nixng -ba| be-tat na|:s -tu|ngu|n ti:mìn -tá:mà rwi|:t sja|:-ta|t sja|:-ba|
Niten dan phá tat nwas wéé dan nita naras duwujeng duwubo
Kaje-Kadara
Katab (Tyap) Kagoro -nyúng -fíyáng -tát -náy -cfán ù-táà nàtát únàym` bwák kùbànyúng sfák
Morwa zhõ veang sat njai suon a-tei na-tat ri-nnai okubu-njung suak
Yeskwa ki-ñi ki-va u-ntar unna ki-two untshi tonva tondart tola ukop
Lungu (Idun) ñíng ùvà ùtáár ùnà ùtóng tóóí twávà tórók twárà kóp
Koro è-ñí ì-hà ì-tár ì-nà ìtó~ tooshí tó tóór tór,àng kóp
Kamanton fan tahr neing tikijan tidzhin tonfan narag trag kob
Kagoma fjaa tjat ki-nah tjo tjondi tjonfjah njanah gumbok kob
Jaba (Ham) zhini fani kjat njang tuo to:ni torfo nalung nXn-kwop kwop
Chori falli tjikjong nang toer pjuing tofal nanang bon-xob kob
Kenyi (Zhire) fani ta-ah nang tuo tsujin ta-afo walrikijo kunil taddoi
Izarek zini tàr nas tuwùn gùtar kìnìsetar kira sìningìzìni kùsok
Afusare ta|a|r nààs tùwùn ìgàrtá:r kànà sàtáár ì-kárá kàtúnbók kùsók
Jari z'iní tàr násh tuwùn gàtár kìnìsetar kí sìngtíngìzn'í kùsók
Kaje (Jju) ejring -hwa -tat -na:ì -pfwen a|kétàt àtì:rng a|ni|na|i| bagwan éku|mvu| írng| ba|gwa|n swa|k
Kadara er-parh er-taji er-nar er-tong ir-tin ir-tin-sara ir-nanar a-lar-sho o-sho
Kuturmi pari tong ten tensara otupari etijetari ateri
Doka ere-pale are-keja ere-nah iri-toje kjuni nanekja naina o-tara o-kob
Ikulu zeng 2 in-pwoo 3322 in-taa 3333 in-naa 3322 in-cuu 3322 in-cunu 3332 toopaa 3122 ninnaa 3123 toollaa 3122 nukop 12
Idong ezhe epajri etajri enar etón etin sara naanar, lar-sho ko-sho
Ninzam-Rukuba
Rukuba (Che) shin hak i-tat nas i-tung tai taugbak takkat atarras a-wuruk
Kwanka (Vaghat) ga:t ba tat nas towon shan tarba nanas twunas wori
Ninzam jír,í tár nás küí táánì táánggbá tándàr tin wúr
Mada keke a-ha atsha engji ato efî foha fote funji okufo
Nindem ù-ndzhèng ù-nghá~ ù-tát ù-nás ù-tóng ù-táání ù-táánggbá ù-táánggát ù-tr,ás ù-gúr
Eggon
Eggon òrí ò-hà à-trá à-njí à-tué òfí~ ò-fóhà ò-fóté ò-tróñì ò-kpó
Nungu o|-rí o|-hà à-tra| à-ne| à-tà àndrá à-tàmbà àwo|
Rindre n?dende a-ha a-tshwa an-ne a-ta andra atamba asané sane sawu
Ake i-nggja u-wa a-thra o-ne o-suwan o-ndra o-ndzhini o-nekle o-sura?ne o-gwai
Fyam
Pyem (Fyam) ke|ng pòo|r táát na|a|s tu|o|n táárùn támmo|r tshínít tíre|s ghukút
Horom teng peng tat nas ton taran tangvwar taras nas jod
Tarok
Tarok (Yergham) ùzing ùpàrím ùshád`íng ùnèd`íng ùtúkún ùkpéd`íng ùfàngshát ùnènnè ùfàngzíng- tíng ùgbépci
Bashar (Yangkam) njunang bar tat nji soong meang babar bamban nzotpi woro
Pai di wap tat ner tshong metai nunggwap kwantwong kwane-kwane gwupti
Wel
Bendi-Bokyi
Bokyi dèn bì-fè bì-tshjât bì-ñè bì-tángè ñâtshjât kàtshjâkàñè ñèrìñè kàtángàkàñè dêkpú
Bekwarra kìn ì-hà ìchi:à ìnè ìdya:ng` ìdya:a:kìn ìdi:èhà ìdi:èchi:à ìdi:ènè i:ri:fo:
Alege úbõ é-fe é-tshe é-ne é:tshang é-tshe:tshe étsha:néfe e:néne é-tsha:néne dé:ku:e
Bete (Bendi) ì-kìn ì-fè ì-kíé ì-ndè ì-díòng òng-kìn òng-ì-fè òng-ì-kíé òng-ì-n`dè lí-hwó
Non-Bantu Bantoid
Mambila chen fal tar na tin tenjen tefel tendely tarena yulya
Kila (Somyewe) mwe ha:n ta:r na:r tien te-mwe te-nar ten-tar ten-nar tshong
Kamkam (Mbongno) dIng hwa:n ta:r na: tien tien-mo tien ha:n tien ta:r tien na jauro
Magu (Mvanip) dIng behan betar bena: betien betienmo betien han betie tar betiena jobru
Ndoro jere hala tara njie soni song kere song hala song tara song njie jovIr
Bute mui bam tareb nasib -nggi ting-mui ti-bam sere bwi tshong tshong
Tiv mòm' -hár| -tár' -nyíìn` -táàn` átárátár' -táàn` kàr` -hár| ányíghènyíì -táàn` kàr` -nyíìn` púwè
Batu dIfu e-vu tare nai tshun tono mon e-tshum e-vu e-tshun e-tare e-tshun e-nai gbue
Abon e-mo -fa -ta ni tong tsho tong fa ne ne bi-tom bi-e puware
Bitare fumo hare a-tate a-nje a-tshon busoru a-tshon da hale a-tshon da tate a-tshon da nje ojuate
Broad Bantu
Bane
Jarawan-Ekoid
Jarawam
Mboa motu ba:ï sa:ï ni ssi:ân kôe:no: jindogmoge jindordoa jindorsu bo:
Nagumi da:ra: ba:li ta:ru fâde: tinu saesama tisbari tistaru tisfade lum
Jaku (Labir) mòghó? b`ár^ tát la jín túwun tIb`a sebír nên fúghú lûm
Mama mo?on mari taru la jinu tonnu tanza tanzamari janga tindzhinu lum
Jarawa *mo rwap ta:t la jín toan tong-salmwak kestat kesh-shin kestoan lum
Bankala mòk b`àrí tát la jîn tówun téngsélmò téngsél b`arí késjîn kèstówún lùm
Mbula moshet bari taru i-ne tongno bari nong moshet tongno bwomde i-ne i-ne tongno
i-ne
lum
Kulung mo|ghò b`a|àli| tarum i|i|ni|n tu|ng nu|n ti|sa|mògho|o tisa baali i|i|ni|ni|n mu|smògh
òlu|m
lu|m
Ekoid-Mbe
Mbe é-mê be-pûal bé-sár la be-ñî bé-tshîan bè-sísar bé-tánì bé-pûal bè-ñí
bè-ñî
bé-tánì bé-fûor
Afudu do mbefei~ mbetori~ menyi~ mbedshuen enyintae kenyitae enyi~ kenyidshuen don
Ndoe jíd bé-fái bé-rá la bé-nê bé-rôn bèrábàrá bènébè bèné bèné bèrôn bè ó-fó
Ekoi dzhíd é-Bâe é-sá la énî é-rôn ésàghàsá ênîgìsà énîgànî érôn énî bó-fó
Kwa yit ebai esa ini edon asakasu ani kasa ani kani edonini bafa
Efutop zízî á-Bân á-saá la á-ñiê á-dôn àséhàsà í-zá ànígànî sîmà wúBé
Nde e|-dzhi|ì bi|-bâ be|-saa| la be|-nê be|-rôn à-sÎmma| wo|bo|
Abanyom dzhí-ráng bí-bâl bé-rá la bí-nî bé-rôn à-rím`má wóbá
Nkem ñ'-dzhí-réng í-bâl í-rá la í-nî í-rôn ì-râ-rá à-rimínî à-níg-'í-nî à-rém í-gôl
Nkumm ñ'-dzhé-réng í-bâl í-rá la í-nî í-rôn ì-rímínî í-gôl
Nnam á-dzhéng éb-bál ér-râ la é-ní él-lón è-sìmmâ é-wóbò
Ekajuk á-jíng m'-bál n`-r'à la èm-ní n`-lòn -ràgèrà -sè -nègè sèwùbù é-wúbú
Mamfe
Kenyang e|mòt Be|pài Be|ra|t me|nwì Be|tài bétándàt tánd râmòt mé:nên nénénâmòt bjó
Grassfields
Nkambe
Adere (Dzodinka) -mòko -bâ -tyét
Limbum mò?ò-sé !á tár tshìì táà n`-tòù-m`-fú sààmbâ wààmé m`-bvè?é è-véè
Kofa (Mfumte) mwõ búghax tó kwî teng' tûngfú sômba wâmí gbú'ù Mu'
Ndaktup mo ba tía kwê té ntûmfú sâmba nsè búpù kúùm
Ntem mò~ tshî kuwì tár ntùfú sàmba kwàme gbùma wum
Yamba waté ibâ' tati inni:| itâ'n tân wa:tê' tânjôte:bâ' tan jôte: tâti tan jote nai ka:mu:
Mbe' mo' boé tei kwe tan ntùnfú sà:mba fwámá ve:ké húm
Nun-Bamileke
Bamun i-mo? i-paa i-tet i-kpa i-ten i-ntuu i-saamba i-faame i-vü? ghom
Mungaka isn'ìn iba ited ikwà itàn intu' kwàtad ifom swibo wom,
Mankon (Ngemba) -mò?é -bàé| -tálé| -nì-kwà` -tánè` -n`-túgè` -n`-sàm|bàé| -nì-fánè` -nì-bwù?é` -nì-gúm`
Bambui mó?o: bége: kuo nèfó
Pinyin mó!?ó !á tá!ré kwà táànè n`-tùú sàmbá!á ne-fàmó~ò~ nè-b`ù?óò nè-jú!mé
Bafut mó?!ó !á tá!lé kwàà n`táng` n`-tó?ó sààm-bá fóá my~ kwá-lè?í tà-wúm`
Mandankwe mò?ó tá!ré kwà n`-tòú sààmbá nè-fàá nè-bù?ó nè-ghém
Nkwen mò?ó !é tá!ré kwà tán` n`-tòú sààmbá nè-fá nè-bù?o nè-ghém
Babaju (Ngombale) ta?a puo ta:re kuo ta: ntokge sa:mbuo lefa: lepfu?u legem
Fe'fe (Bafang) tshy'? púe !á kwà ti|ì -tóghó sèm-by'é è-héé vy'?y'h gháp
Dschang (Yemba) -mo? mém'lpi:a: métét lekua lefaá ntokó esambli:a: lefá levu'ó lege:m
Bafu ùè-mò mé-!píá mé-tét lé-kúá mé-tá!á n`-tòghó sàà-m-bí!á lè-fàá lè-vò?ó lè-ghém
Banjun (Ghomala) n-shu? puá ta:a: kwa ti:ì ntokó
Bangangté (Medumba) nchì? pú tát kuù tûn ntáge sàmbâ fóme buè ghám
Ngiemboon) mò?ó lèkùa n`tògó sòon-m'byúa lèfôon lèpfwò?ó lè'gém
Ngwe mò?fìí bé-bía tád dè-kpò jé-téè n`-tùdí sàà-m-bí'á dè-fò?ó dè-bè?á dè-gém
Aghem mò? bìghà tíghá cìakò tè tôo sìghàmbìghao é'fáa tèndzùghóo é-'ghim
Babanki bo ka tá~ ntùfa sòmbo fòme abùmo ìwúm
Kom mo? bòò kèè táìn n`-tùfá sòmbó!ó fáà má bólà-mò? é-vúm
Bum mô:k tát kì:k tán tuûfá sâmba fâ:ma búlámok iwùm
Oku -mo -bô -tal' -kê -tán -ntùfa sômbo fàma búlámo ïwum
Lamnso mo 31 'on 35 ba: 31 ta:r^ 35 kwe: 11 tun 11 n 31 tu: 31 fu 35 sa: 11 m 11 ba 11 wa: 33 mi 35 bve: 11 e 11 ghwem 11
Mbem (Kaka) mo|:r bar ta:r kwe tên ntõ vo: sambær fo:mo: vùku| hû:m
Ndop bo tiá shwè té tove kwàtíá ifòng bùmú irúng
Kënsense (Bamessing) mó? bùá tí!é kfé!é !ng' ù-tòó mò?ó!-fóng fóng mò?-n'-dung vúng`
Babungo (Vengo) mù' bòo ti shwè têe tove kwàtíá ìfòng bûmú igh'úng
Bamunka mò~'ò~ bùá tía kwì târ n`tee tékwìtía fòng bumú'ú wúng
Meta m2mo3' e2ba3 e2ta4dt e2kwe1 e2ta4n tefõa sa2mbe3 e2fa3mi4 e2bwe3a2 e2wu4m
Menemo tát kwè tán` tùfúr sààm-bé fàmé~ !é? wúm
Ngie afe ubie ita ikure itu ifeu isambie ifu?i abeu ighum
Beboid
Mekaf (Naki) ámu ìfe itál inà itîy isîu fùmadzyâng dzyàng fùmadzofo dzofó
Kinabe (Missong) kumu bifin bite binji kpan bilite binjite binene penenji tshuhe
Koshin kùmó búfí betíyá bínà bety'ng bifuó bùnétyá dghàng binéaty`ng dghófé
Dumbo (Kemezung) o fé té be ten bùsíí fùmbá íyàng fùmbó'ó
Nchanti (Ncane) mimà fé tèdi nnè teng' sò busòshwí nyà bùgé yòfí
Noni ma:ng` féé tee ne: tin soocàn sooshwî ña:ng bvùùke yoofè
Tikar
Tikar lé nyí~ shé~ fw"óló shá~bè nèné té wú~
Bandobo mbo be: le ni sha:n solu sambe neni tani wu:m
Bantu
Proto-Bantu-X+ *-mó *-bàdé *-tátò *-nà *-táánò *-kóm(ì,
Northwest Bantu
Zone A
Lundu e-oko -ba -aru -i -ta: -tare oko -tana bebe -tana-we-raru -tana wi-ni luu:ndaru
Lue mw-a: m-a: mi-a mi-ne mi-tan' bi-sama n-jambwe mw-ambi di-bu: l-um'
Balong éòk bébà bélàl bèní bétàn mútòb sàmbá wám díbùk djóm
Bonkeng e-yogo -ba: -alu -na -tan' bi-sama shamba w-ambi bu:a j-o
Bafo éfò bébè bélàn bénìn bétàn ntìó tsìámbény wàm díbùk dyóm
Akoose -hóg -be -lá:n -ni:n -tâ:n
Bakwiri (Mokpwe) jòko| Be| Bèjáò üe| Be| mo|tóá lìsààmbá wa|mbì liwa li-ome
Su y-oko -ba -y-au -ni -tanu mu-toba sa:mba l-ombi li-buka i-sâka
Duala -wó -bâ -lálò -neí -tánù mutóba sâmbá lombi dibuá dóm
Bubi -de -ba -cha -ñe -chio lade la ba la cha la am le:ño
Noho (Batanga) -oho -ba -lalo -nai -tano n-toba hembwedi l-ombi di-bu:a j-om'
Yasa e-woko -ba -lalo -nai -tano mu-toba mu-toba na boko e-buwa e-bwa na boko dy-um'
Benga -poko i-bale i-lalo i-nai i-tano u-toba hembwedi logo-ambi i-buwa n-dyomu
Lombi (Barombi) ch-a -ba -laso -ni -tanu mo-tuwa sambia mo-tuwa beke di-wu: di-um'
Bankon (Abo) tshàá !á bí-á bí-nán` bí-tá!n' bí-sámà ng`-dzhàà-m-bwé mwám` kì-bòú ì-bòm
Basaa pók -ba áâ -nâ tân sámàl sáàmbok lu-em' Bòó ch-um'
Tunen -mòte -fànde -làl -nìs -lán -léndal -léndolonùm -námàne -ìbo nìóm
Nyo'o mò: nis tê
Mande móót fínt tá:t nis tan
Mbong èjo|ko| be|Bè bé-la| bê:né Bé-tá Bé-tá lì-ókó Bé-tá nà béBé BéBê BéBê é-sê fôkò ló-n`dàló
Fa' (Bafia) -fók -byéè -læ'æ' -nìn -táàn
Kpa -fo' -be:e: -ráá -nìn -táàn
Djanti (Tibea) -mbé -bá -túó -ñí -téàng
Ki o:mwáàsi:í ma:Ba: ma:to:t ma:né mo:ta:nó mwa:la:tó [6] nò mwàsi:í mwe:lémàn: [8] no: mwàsi:í ma:bwa:t
Yambasa (Nugunu) -mùè -àndé -dàdò -nnì -táànò
Bulu fók -bàè -lál njìn -tán -sàmàn zàngbwál mwòm èbú à-wóm`
Ewondo fóg be nyii tán saman zamgbál mwom ebûl awôm
Bebele ñìì tán sàmàn zang`gbá mòm é-bú à-wóm
Fang fokh lal tan samé nzanggwal ôngwam ébul awôm
Ngumba vure -ba -lal' -na -tan' n-toa hembwedi l-ombi e-bu:a womi
Bujeba vur mba nlale nna ntan ntang vur ntang ba ntang lale ntang nna bume
Njem (Koonzime) nggw-ar -m-ba -le -na -ten -tobo -ten a ba: ten a le ten a na kam
Mpiemo -woro -ba -lali -na -tano -tan-e-woro -tan-e-ba: -tan-e-lali -tan-e-na: kamo
Yaka (Kako) -wato -ba -lali -na: -tani -tanewato -taneba: -tane-bi-lali -tanena: kamon
Zone B
Myene -mori -mbani -raro -naï -tani orowa orouagenon enanaï enogomi igomi
Sekyani -wote -ba -taj' -nei -tani -tan-ai-wote -tan-e-ba: -tab-ebi-taj' -tan-ebi-nei dy-omu
Kele yi-woto -ba -lali -nai -tani -tani na yi-woto -tani na bi-ba -tani na bi-lali -tani na bi-nai di-omu
Wumvu mo yolè satu naï tani motoba motsumi mwambi ibuwa djiku
Kota -oko -iolo -satu -nai -tan' -tan' moko -tan' mi-olo -tan' mi-satu -tan' mi-nai -kum'
Tsogo poko badé tato naï taï motoba tsambroè génana étaï-n'énaï ndjima
Kande moti -bali -lato -na -o-ta mo-toba napo ge-nana e-tae na e-nai jema
Pinji poko balé tato naï tani motoba motoba-na-po génana buka ndjima
Sira mosi beï ireru ina iranu isyamanu ina-gu-ireru ginana kambu-mosi digumi
Sangu -moshi -bei -i-rero i-nana i-rano samano kambo moshi kambo bei kambo i-rero i-gu:mi
Punu imosi bibeï bitatu bina biranu bisyamunu sambuali inana ifu igumi
Lumbu mfimba bibéï birèru bina biranu bisamunu disambuadi dinana yifu digumi
Duma -mosi -yole -tatu -na -tanu -samunu tsambu pombo libwa likumi
Njebi mo -oli -tatu -na -tanu e-samuna sambo pombo wa gumi
Mbede -mo ywole -tadi -na -tani -syami ntcami mfwomo wa kumi
Mbama -mosh' -ele -tate -ya -tan' -tan' ke-mosh tan' bi-ele kumi
Ndumu -mo ywole -tati -na -tani -sameni tcami pwomo wa kumu
Bali -mo -ole -tiru -n:na ntsaamu bwa kfumi
S. Teke mo ywele teru nna tanu shyeno nsamo mpwomo bwa kumi
N Teke -mu -ele -tetu -na: -tani -semini n-dzami m-puamu vua kumi
NE Teke -mu -wele -teru -nna -tanu Sienu n-samu m-pwumu bwa kumi
C Teke -mu -mu-o:li -tiru -nna -tanu Sienu n-tsam~a m-pwumu bwa kfumi
E Teke -mu -bule -tiru -nne -tanu Siem n-Sambu m-pwumu bwa kumi
W Teke -mu -bo:le -tetu -na: -tan' jam tsa:m puamu vua kum'
Buma möy bö'pë -sa:r -ní -tán -shiö'köm -sál inám -va -djíëm
Tiene -móte -elé -saté -née -táne -síame
Yanzi m-bei m-bue a-tala a-no a-tien ko-wob tsamwan nan vwa kwim'
Di -mbeyi -oil -sar -na -t'e:n sya:m nsa:mboil na:n wa kwum
Zone C
Aka (Yaxa) -mó -báé -sátò -nàì -tánò -sàmánò -kámó
Ngundi e-moti -bae -lalo -nnai -tano -tana-i moti -tana-i pae -tana-i lalo -tan-i-nai e-bofe
Pande -mo -bale -ato -ne -tano -amano -ta-mo-bali -ta-mo-ato -tan-a momone buope
Koyo -hogo -ba -tsáro -ná -táno -tóbá -tsâmbo -âmbi -bwa -dzomú
Bobangi oko ba:lë satô nêi: tanô môtöba nca:mbô mwa:mbi: li:bwá zömu:
Sengele -no -pele -sato -nei tano bi-samalo n-zomu mw-ambi i-we di-omu
Sakata èmôn i|pe i|sâa i|nìi i| i|sawn keshaw` kenài|n levà jôn
Ntomba mô háto nei tâno hamalo hambiálé enânaí (l)ibwá liómu
Lingala (Losengo) moko mibale misato minei mitano motoba nsambo mwambe libwa jomi
Buja -chi -wa -sato -nei -tano -sámano sambo mo-nanai li-bwa li-omo
So -omwi -hele -saso me-keleka homo m-balomoi m-baito hele o-limbo-ngga-hwele o-limbo-ngga-o-moi labo
Lokele -o-mwito -mbale -sato -nei, boomvi li-ambi bosambale bonanei, li-bwa li,ou,
Foma -mo -a-pi -satu -ne -tano li-ambi bo-samberi o-nanei li-bwa di-u:mu:
Ngombe -mosi -bae -sato -nei -tano samano sambo bomw-ambi di-bwa domi
Bwela e-mosi i-ba i-hato -nei i-tano hámano hambo mo-nana i-bwa domi
Bati moto -bali -salo e-kwenggena o-bomoti sa-salu e-ta-e-bali ng-kwanggane o-bomoji ma-bo
Bua moti -bale -salu -kwangga bumoti a-da nsi moti a-da misi mi-bale a-da misi mi-salu a-da misi mi-kwangga ma-bo
Mongo -mõ -fé -sáto -nei -tâno -botóá nsambo moambi iboá jôm
Mbole -moye -m-bali -satu -nnei -homwe sambali di-ambe bo-nani d-ibwa di-u:
Ombo -mô -fií -sátu -nei, -tanu -samalo -îsambilí inâneí, li,bwâ jûm
Tetela kecí keendé sátó kooneí tánu enááneí samalo esambeélé divwaá dikúmí
Kusu o-mo -pe -satu -nem -tanu samaro sambele e-nanem di-owa vu:m
Nkutu moko hende -satu -nei -tanu samalu e-samele i-nane du-bwa i-ko
Kela o-mako -hindi -satu -nnei -chanu sambano i-sambiali i-nane du-bwo kama
Songomeno -omo -pe -satu -i-nei -tanu bi-samalu sabwali i-nana li-bwa djumi
Bushong moko ba-pi -satu -nei -tano ba-samalu sambwali nana di-bwa d-yum
Central Bantu
Zone D
Enya -mo -be -sato -na: -tano mo-toba mo-chomwendi che-nana o-bwa kumi
Lengola ímoi iwili issáro innai téfo techinendára tekanda isátso tekanda ipili tekanda dekamóie
Bali u-dju i-bari i-karo i-kwanggenya bu-muti i-dju bamutti na i-bali bamutti na i-haro bamutti i-kwangganya ma-bo
Lega -mozi -bélé -sáro -nazi -ráno moróbá moróbakámo kenáana mobôlá ikómi
Holoholo -mô -bílí -sátú -nê -táánô -tandá -lóbá -ganda -abúlá -kumí,
Piri (Bhele) ke-monsi -bili -satu -nanji -tanu mu-tuba mu-twa na mensi ki-nane i-kumi
Bira ng-gilini -bali -sato -nne -tano ma-dya laludu lalo subia i-komi
Nyali i-ngana -wiri di-letu gena -boo ma-dia ma-daneka ba-gina ba-gina m-gono mine
Bodo mòtú mbálì sáru ngámàgá mólòn molon-[1]-tátali-motu molon-tata-mbali molon-ta-mosaru molon-tata-moniaga mbóù
Komo mocí íbe / bábe ísáo / básáo nne boku síta sába monáne kénda nkámá
Kare mòtyí roá tàtù itanu-nà-yimòtyí itanu-nà-roá itanu-nà-yitatu
Nyanga -i,má -bí -shátu -ñe -sáno mu-túbá -rínda mu-náné mw-énda i,-kú,mi,
Zone E
Logoli ndala viviri vivaga vine vitano sita saba munane tisa likomi
Gusii eyemo ibere isato inye isano isano nemo isano naibere isano na isato kianda ikomi
Kuria kimwi ibere isato inyei isano isansaba muhungate inyanei kenda ikumi
Zanaki mwi -biri amate inye isanu isasaba muhungati inyanye kenda ikumi
Nata (Ikoma) imwe abili isatu inye isanu isasabhi muhungate inyanye kenda ikhomi
Sonjo (Temi) ekuneko ndwerexo mae rindo kwa ma mkola nedani -negena -kwa -nene beryoka-ne
Ngurimi emwe ibhere isato inye isano isansabha muhungate inyanye kenda ikomi
Kikuyu îmwe igîrî ithatû inya ithano ithathatû mûgwanja inyanya kenda ikûmi
Embu imwe igiri ithatu inya ithano ithathatU mUgwanja inyanya kenda ikUmi
Meru jimwi fivili firaru fiini firaanu firindaru mfungare nyaanyi jeenda ikumi
Tharaka imwe dhsiiri ithatu inia itano ithandatu muqwandhsa niania koenda ikumi
Kamba i~mwe ili~ itatu~ inya ita:no thanthatu~ mu~onza nyanya kenda i~ku~mi
Chaga -mwi -vi: -raru -na -ranu -rindaru mfungare n'an'a kenda ikumi
Kahe nyimu shivi shiradu shina shitanu kifungade shinane nyikumi jimo
Gweno mwi vi raru na tanu tandatu mfungate nane kenda kumi
Pokomo mo-dza -wii -hahu -ne -tsano handahu -funggahe -nane k-enda kumi
Nyika (Giryama) mwengga h-iri -hahu i-nne tsano handahu funggahe h-nane ch-enda kumi
Digo mwengga -Biri -hãhu~ -nee -tsano
Taita imweri iwi idadu inya isanu irandadu mufungade inyanya ikenda ikumi
Zone F
Bende jimwi ibhili inne -itano mukagha munane kenda ikumi
Fipa lyonga viili ichitatu zinni visaano uuntanda saba chinane chinwe mbali fuundimbali
Nyamwezi -mó -BÍli -dátu -ne -táanó -tandáto m`púúngatÍ m`naáné keendaá iku
Sumbwa yimwi ibili -satu ine -tano mkaga musamvu mnane syenda ikumi
Sukuma -mo -Bili -datu -né -taano -tandátu mpu,nggáti naáne kendå -kumi,
Kimbu imwi jivili jinne jitano mutanda mupungati munane kenda ikumi
Bungu ilyimwi (zi)wili tatu zini (zi)sano sita saba mnane tisa ikumi
Nyilamba -mwe -ele -tatu -n:ne -taano -tandato mopu:,nggate -naana kyeenda kyUmi
Mbugwe (Irangi) munche -bili -tatu -nne salia i-sasatu m-punggate i-nane i-kenda i-kumi
Mbugu -kigi -nu -tatu -hahi -kohi -mtendatu mfungate nane kenda muhadema
Rimi (Nyaturu) imwe yiu itatu ine itano mutandatu mufungati munana kenda ikumi
Langi imudu iviri itatu kanni isanu isasatu mfungati nanne kenda ikumi
Zone G
Gogo mose -ijete -datu -ni -hano m-tandatu m-funggati mu-nane i-kenda i-kumi
Kaguru -mwe -idi -datu -ne -sano m-tandatu m-funggati m-nana kenda i-kumi
Shambala -ngwe -ili -tatu -nne -shano -tandatu -funggate m:nane k-enda milonggo
Tubeta (Taveta) -mwe -iri -tatu ine -sano -tandatu -fungate -nane kenda ikumi
Casu (Pare) -mwe -iri -tatu -ne -sano -tandatu mfungate -nane kenda ikumi
Bondei mosi mbii ntatu nne shano sita saba nane tisa kumi
Zigula bosi mbili katatu nne shano tandatu fungate mnane chenda mlongo
Zaramo imwe wa-bili ndatu kane hnano yesita yesaba dekanane kenda kumi
Ngulu bosi kaidi ntatu kane shano mtandatu mfungate mnane kenda kumi
Ruguru imwe weli
Kami imwe bili ndatu nne tano sita saba nane kenda kumi
Kutu moja bili ndatu nne tano sita saba nane tisa kumi
Sagala mose -pili -datu -nne -tano m-tandatu m-funggati m-nana i-kenda i-kumi
Swahili moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi
Pemba -modya -wili -tatu -ne -tano
Komoro moja mbili ntraru nne ntsanu sita saba nane shenda kumi
Tikuu -moya -bili -chachu -nne -tano sita saba -nane i-kenda -kumi
Pogoro yimu mbiri ntatu msheshi mhanu sita saba nani tisa kumi
Ndamba yimu mbili ntatu mchechi sita saba nani tisa kumi
Sango u-mongga -wili -tatu -na -sano m-tanda -na na-datu m-nana sano na wa-na i-çumi
Hehe imwi -vili -datu itayi -haanu mutaanda mufuungati imunana igonza ichumi
Bena jimwinga vavili ifidatu fitayi ifihanu fimutanda fimufungati fimunana finyigondza finyikyumi
Pangwa yimonga fivili chidatu ine chihano sita saba nane tisa kumi
Kinga kipamato sivili kyadatu kwani kyahano -n-tanatu -lekela-ku-pamato -nana -budika-ku-pamato kitsigo
Wanji kimo fivili fitatu fine lihano ntanda lekelalubale lekelakwoni budikalubale kijigho
Kisi yimu -bele -datu -ina -kanu sita saba nane tisa komi
Zone H
Kikongo koxi kole kutatu kuya kutanu kusambanu nsambwadi enana evwa ekumi
Bembe -mosi -oolo -tatu -na -ta:nu -sa:munu nsàámù mpóómò guá kúùmì
Yombe -eka -o:le -tatu -ya -tano -sambanu sambu'adi di-nana di-vua di-kumi
Kimbundu moxi iari tatu uana tanu samanu sambuari nake ivua kuinii
Sama mosi ch-ade -tatu -wana -tanu -samana sambo-ade di-nake di-voa di-kuing
Bolo mosi -yati -tatu -wana -tanu -samana sambo-ale nake i-voa kuying
Songo mosi -yade -tatu -wana -tanu -samana sambo-ate -nake i-vo kuinyi
Yaka -mósí -óólá -tátú -ya -táánú -sáámbánú tsámbwádya náana v'-vwa -kúúmí
Suku -mósi -óódi -tátu -'gia -táánu -sámbánu -ngsámbúádi
Mbangala -moshi -yadi -tatu -wana -tanu samanu sambuadi nake di-vua -kumi
Hungana -momo -bili -tatu -wana -tan' bi-nin' n-tsema nan uwa kum'
Zone J
Soga ndala ibiri isatu ina itanu mukaga musamvu munana mwenda ikumi
Gwere mwoiza ibiri isalu inna itanu mukaaga masaanvu munana mwenda ikumi
Nyala -lala -viri -datu -nne -tano -tano na lala -tano na wiri -tano na datu -tano na nne li-xumi
Luganda emu bbiri ssatu nnya ttaano mukaaga musanvu munaana mwenda kkumi
Nyoro -mu -Biri -satu -na -taano om:kaaga om:sa:nju om:naana omwe:nda ikumi
Nyankole -mwe -Biri -shatu -na -taano om:kaaga om:sha:nzhu om:naana omwe:nda ikumi
Nkore-Kiga emwe ibiri ishatu ina itaano mukaaga mushanju munaana mwenda ikumi
Karagwe -mwe -bili -satu -nne -tanu mu-kaga mu-sanzu mu-nana mw-enda i-kumi
Haya -mó -bili -shatu -ína itaanu mukáaga múshanju omunáana mwenda ikûmi
Kerebe imo? ibii isatu ina itanu mugaka musanzu munana mwenda ikumi
Zinza emwe ibili isatu inna itaano mukaga musanzu munana mweenda ikumi
Kwaya (Jita) -mwi ebili esatu enna etanu etanu na imwi etanu ne bili etanu nesatu etanu ne nna ekumi
Masaba indwela tsibiili tsitaru tsine tsirano tsiseesaba musafu sinane sienda likhumi
Luhya -lala -bili -taru -ne -raano -sasaba musaafu munaane shienda ekhumi
Saamia ndala chibiri chidatu chinne chitano chitanu na ndala chitanu na chibhiri munane chitanu na chine ehumi
Konzo -guma -bere -satu -ne -tanu omu-kaga omu-sanzu omu-nane omwenda eri-kumi
Nande -goma -beri -sato -ne -tano ndatu -linda omunané omwenda erikumi
Hunde moja mbili tatu ine tano sita saba munane kenda kumi
Shi -gùmà -bìtì -shàtù -níi -tàànù -dàtù -dàà -nàànì -éndà -kùmí
Kabwari -mwe -biri -tatu -nne -tano m-tanda n-du:i mu-nana kenda kumi
Rwanda limwe kabili gatatu kane gatanu gatandatu kalindwi umunani icyenda icumi
Rundi -mwe -biri -tatu -ne -ta:nu -tandatu indwi umuna:ni i-ce:nda i-cumi
Shubi limwe kabiri gatatu kane gatanu mukaaga mushaanju munani umweenda ichumi
Hangaza kimwe -bili bitatu bine katanu mukaga mushanju munani mwenda chumi
Vinza limwe kabhile katatu kane katanu katandatu indwi munane chenda chumi
Ha mbele -bhili gatatu kane gatanu gatandatu ndwi munani cheenda chumi
Zone K
Chokwe káxi kári tátu uana mu-tânu mu-sambânu ximbiári nake ívua kúmi
Luchazi k-osi k-ari k-ato -wana -tano sambano sambari nake iwa li-kumi
Lwena (Luvale) -mwe -Báli -tàtu -wàna -tànu musambu -tanu na-Bali -tanu na-tatu -tanu na-wana likumi
Mbuunda mo-lika -bali -tatu -wana -tanu -tana na u-mu -tanu na -bali -tanu na -tatu -tanu na -wana li-kumi
Nyengo -moya -bithi -ato -inne -tanu -moya (left hand) -ithi -hato -inne li-kume
Mbwela -mo -bidi -hatu -ina -tanu -tanu na omo -tanu na -bidi -tanu na -satu -tanu na -na: di-kumi
Lunda (Ndembo) -mu -yedi -satu -ni -taanu sambango sambwari chi-nana di-vu: di-kumi
Pende moshi ayadi -tatu -wana -tanu kumi
Luyana -mwea -ili -atu -nne -tanu -sikaa na -mwea -sikaa na -ili -sikaa na -atu -sikaa na -nne li-kumi
Kwangali zimwe mbali ntatu ne ntano ntazimwe ntambali ntantatu ntane murongo
Kwangwa -mweya -ili -atu -ne -tanu -ombomwe -mbaeri -mbatu bati li-kumi
Mwenyi -mweya -íli -atú -néé mutáánu [5] ná [1] [5] ná [2] [5] ná [3] [5] ná [4] líkumí
Gova (Mbukushu) -fotji -wadi hatu -ne kwoko kwoko no-fotji kwoko no-wadi kwoko no-hatu kwoko no-ne dikumi
Subia yo-ngke -o-bele -o-tatwe -o-ne -o-sanwe zimane anza ni yi-mwina zimane anza ni zo-bele zimane anza zo-tatwe zimane anza ni zo-ne i-kumi
Mbala -moshi -bali -satu -gwana -lanu sambanu samboeli ki-nana li-bwoa gumi
Zone L
Luna -u:mou:mwe -bidi -satu -inayi -tanu sambomo sambwali di-sanggi
Bangubangu -mo -bili -satu -sanu mu-tuba
Kete -m`w -à:r -sàcw -+tìn -tà:n -sàmbàn -shàmbwâr -kùm
Songye -munengka -bidi -satu -nangka -tano sambombo sambo ka-bidi mu-anda ki-tema kumi
Luba-Kasai -mwe -bidí -satú -nááyí -táánú -sáámboombó mwáándá mútéketé mwáándá múkulu cíteema díkumí
Kanyok -mu -bidi -satu -nai -tanu mu-sambanu mu-sambibidi mu-anda chi-teme di-kumi
Luba-Shaba mo widi -satu -na tanu samba samba-widi mwanda kitema dikumi
Hemba -ne -bili -satu -nangka -tano samba ki-lova mw-anda ki-tema i-kumi
Sanga -mo -widi -satu -na -tanu samba samba vidi mw-anda chi-tema di-kumi
Kaonde -mo -biji -satu -na -taanu tutaanu nekamo -kumi
Nkoya -mu -bidi -hatu -ina -tanu -tanu na umu -tanu na -bidi -tanu na -satu -tanu na -na: di-kumi
Mbwera k-usi k-ari k-atu -wana -tanu sambanu sambari nake iwa li-kumi
Zone M
Pimbwe imwi b'ili tatu ine sano sita saba nane kenda ikumi
Rungwa -mwi -wili -tatu -ne -sanu sita saba -mkaaga chenda ikumi
Rungu conga -ili tatu vini sano mutanda cinimbali cinani fundimbali kumi
Mambwe conga viili vitatu vini visano mutanda cinimbali cinani fundimbali ikumi
Ndali jimo -bili itatu ina ihano ntandatu sebeni lwele naini kalongo
Mwanga chonga -wili vi-tatu vini vi-sano mu-tanda munenulambali kanani monsi mufundikambali i-kumi
Nyiha yooka vavili zitatu zine zisano sita saba umunana tisa ishumi
Malila hoka vivili vitatu vini visanu mutanda [5] na [2] munana [5] na [4] ishumi
Safwa imo babili zitatu zine zisanu tandaa saba punga tisa ilongo
Iwa -ongga -wili -tatu -ni -saano mutanda -kumi
Tembo -oka -bili -tatu -naai -saano mutanda mufundikamonsi
Nyakyusa kamo tubili tutatu tuna tuhano ntandatu tuhano na tubili lwele tuhano na tuna kalongo
Taabwa -umo -bili -tatu -na -sano mu-tanda ki-loba mu-anda fundi li-kumi
Bemba cimo fibili fitatu fine fisano mutanda cine lubali cine konse konse pabula ikumi limo
Bisa -mo -wili -tatu -nne -sano -sano na -mo -sano na -wili -sano na -tatu -sano na -nne -ikumi
Lala -mo -wili -tatu -nne -sano -sano na -mo ci-lowa -sano na -tatu sano na 'nne i-kumi
Lamba -mo -Bili -tatu -ne -sanu -sanu na-mo -sanu na-Bili -sanu na-tatu -sanu na-ne ikumi
Lenje komwí tobílo totátwe tone| tosánwe tosánwe a komwí tosánwe a tobílo tosánwe a tótátwe tosánwe a tóne| líkumi
Ila -mwi -bili -tatwe -ne -sanwe chisambomwi chiloba lusele ifuka ikumi
Tonga -mwi -bili -tatu -ne -sanu musanu -mwi musanu -bili musanu -tatu musanu -ne ikumi
Zone N
Manda -monga -vele jidatu ncheche muhanu sita saba nani tisa komi
Matengo moja -bele itatu nsesi unhano sita saba nani tisa kome
Mpoto chimu ibeli itatu nsesi nhwano sita saba nani tisa likomi
Tonga -mo -ui -tatu -nayi -nkonde nkonde na chimoza nkonde na viuiri nkonde na vivatu nkonde na vinayi chumi
Tumbuka -mo -uiri -tatu -nayi -nkonde nkonde na chimoza nkonde na viuiri nkonde na vivatu nkonde na vinayi khumi
Nyanja chimodzi ziwiri zitatu zinai zisanu zisanu ndi chimodzi zisanu ndi ziwiri zisanu ndi zitatu zisanu ndi zinai khumi
Senga -mo -wiri -tatu -ne -sano -sano na -mo -sano na -wiri -sano na -tatu -sano na -nai kumi
Kunda posi piri raru chi-na: -tanu -tantatu chi-nomwe sere femba kumi
Nyungwe posi piri -tatu -nai -xanu -tant'atu chinomue sere f'emba k'umi
Sena posi uiri -tatu -nai -xanu -tanthatu pi-nomue pisere pfemba khumi
Rue mu-nyi -bihi -tatu -ne -shano -shano na me-tu -shano na a-nto a-bihi -shano na a-nto a-tato -shano na a-nto wa-ne shume
Podzo posi piri -tatu -na: -sano -tandatu -nomwe a-sere femba kumi
Zone P
Ndengereko lumo ibili itatu ina tano sita saba nane kenda kumi
Ruihi lumo ebele itatu ina tano sita saba nane kende komi
Matumbi lumo -bele tatu nsese tano sita saba (nani) tisa komi
Ngindo imwe ibele itatu ncheche nhwano sita saba nani tisa komi
Yao -mo -wili -tatu mcheche msano msano na -mo msano na -wili msano na -tatu msano na mcheche likumi
Mwera -mo -w^ili -tatu ncece ngano (ngano -mo) ngano -w^ili ngano -tatu (ngano ncece) kumi
Makonde -mo -vili -tatu -nsheshe mwanu mwanu na -mo mwanu na -vili mwanu na -tatu mwanu na nsheshe kumi
Mabiha -mo -Bili -tatu ncheche mFanu [5] na [1] [5] na [2] [5] na [3] [5] na [4] likumi
Makua èmózà píli tháru xéxè tânu tânu ná mózà tânu ná píli tânu ná tháru tânu ná xéxè m'lókò
Lomwe mosa pili -taru -nai -tanu -tanu na moha -tanu na pili -tanu na taru -tanu na nai li-kumi
Chuabo modha bili -taru -nai -tanu -tanu na modha -tanu na beli -tanu na taru -tanu na nai kumi
Zone R
South Mbundu mosi vali tatu kwãla tãlo epandu epandu vali echelãla echea ekwi~
Ndombe moshi -bali -tatu kwana -tatu e-kui
Nyaneka -ike -vari -tatu kwana -tano pandu panduvari tyi-nana tyi-ve e-kwi
Nkumbi -mwe -Bali -tatu -kwana -tano óndíke
Kwanyama -mwe -ali -tatu -ne -tano n-hano na i-mwe n-hano na m-bali n-hano na n-hatu n-hano na 'ne omu-longgo u-mwe
Ndonga -mwe -áli -tátu -né -tánó -hamanó -héyáli -hetátu omugóyi ómúlóngo
Herero imwe mbari ondatu ine ondano ohamboumwe ohambombari hambondatu omuvyu omurongo
Zone S
Shona motsi piri tatu china shanu tanhatu chinomwe rusere pfumbamwe gumi
Zezuru -mwé-cheté -irí -tatú -na -shánu -tánhatú -nomwé -séré -pfumbamwe gúmí
Manyika -mnge -wiri -tatu -na -tanh`atu gumi
Karanga motsi piri tatu china shanu tanatu chinomg:e rusere pfumbamg:e gumi
Ndau posa piri -tato -na: -chano tantato chi-nome sere fumbawe gumi
Kalanga -ngompela -Bili tatu -nna -shanu -tathatu -lumnge gunotendeka -h`analume -h`anakadzi gumi
Venda -thihi -vhili -raru -n,a -t,anu rathi sumbe malo t,ahe fumi
Setswana mongwe- fêla bababêch babararo babanê babatlhano babarataro bashupa bafêra menô êmêbedi bafêra monô ole mongwe leshomê
N Sotho tee pedi tharo nne hlano tshela shupa seswai senyane lesome
Sesotho nngwe pedi tharo nne hlano tshelela supa robedi robong leshome
Lozi -ngwi -beli -talu -ne -ketalizoho lishumi
Xhosa nye b`ini thathu ne hlanu thandathu sosixhenxe sosibhozo solithoba solishumi
Zulu nye bili tatu ne hlanu isitupa isikombisa shiyangalombili shiyagalolunye ishumi
Swazi (Swati) -nyé -bilí -tsâtfu -ne -sihlánu -si--tfûpha -li--sôntfo -siphóhlôngo -yimfîcá -li--shûmi
Ndebele -nye -bili -thathu -ne -hlanu isithupha isikhombisa ficaminwembili ficamunwemunye itshumi
Ngoni -mozi -wili -tatu -nne -tano -tano na-mozi -tano na--wili tano na--tatu tano na--nne itshumi
Tswa -ngwe -mbiri -nharu mune nklanu [5] wa [1] [5] wa [2] [5] wa [3] [5] ni [4] khume
Tonga -ngwe -v^iri -raru mune ntlhanu [5] na [1] [5] na [2] [5] na [3] [5] na -ne khume
Tsonga n'we -mbirhi -nharhu mune ntlhanu tsevu nkombo nhungu kaye khume
Ronga -ñwe -birji -rjarju mune ntlhanu ntlhanu na xiñwe ntlhanu na bsibirji ntlhanu na bsirjarju ntlhanu na mune khume
Chopi -mwe -b`id`i -raru -mune m:tsh'anu m:tsh'anuni--mwe m:tsh'anuni--b`id`i m:tsh'anuni--raru m:tsh'anu nimune d`igume
Tonga Imhambane -mwi -bili -tatu -ne -sanu -sanu mu--mwi -sanu mu--bili -sanu mu--tatu -sanu mu--ne ikumi

[ Next file ] [ Language Index ] [ Home ]