Numbers in Sino-Tibetan Languages

[ Language Index ] [ Home ]

Sino-Tibetan

Proto-Sino-Tibetan+ *k-tyig *k-in-hnis *k-in-t'um *p-l-shi *p-l-nga *t-r'uk *s-Nis *t-r'iat *t-kua
Sinitic
Chinese
proto-Chinese+ *sket.? *'nejs.? *súm *s.lih *hngá` *gruk *sñes *prjat *t.ku` *gip
Old Chinese+ *?jit *njis *sum *s(p)jij/ts *nga? *C-rjuk *tshjit *pret *kwju? *gjip
Middle Chinese+ ?jit nyì sam sìj ngú ljuwk tshit peat kjúw dzyip
(Karlgren) 'iêt8 ñzhi6 sâm2 si6 nguo4 lyuk8 ts'yet7 pwat7 kyeu4 zhyep7
MandarinBeijing yi =i 55 er =er 51 san 55 si =sz 51 wu =u 213 liu =liou 51 qi =ts;hi 55 ba =pa 55 jiu =ts;iou 213 shi =sG 35
Muping i 213 er 131 san 51 sz 131 u 213 liou 131 ts;hi 213 pa 213 ciou 213 s;i 131
Xi'an i 11 ê 32 11 si 3 u 2 liou 11 chi 11 pa 11 ciou 2 shî 12
Chengdu i 12 ê 32 san 11 si 3 vu 2 nieu 12 chi 12 pa 12 cieu 2 si 12
Yangzhou ie? 4 â 3 se~ 11 si 3 u 2 lo? 4 chie? 4 pa? 4 ciôi,- 2 se? 4
Nanjing i? 5 er 44 sang 31 sz 44 u 11 lu? 5 tshi? 5 pa? 5 ts;iey 11 sG? 5
Ürümqi i 213 ` 213 san 44 sz 213 vu 51 lieu 213 ts;hi 213 pa 213 ts;iyu 51 sG 51
Dungan yigi lyongi sangi sigi vugi ljugi chigi bagi jyugi shigi
Jin Pingyao iu? 13 er 35 sang 13 si 35 u 53 lieu 55 ts;hiu? 13 pu? 13 ts;ieu 53 su? 53
Xiang Changsha i 4 ô 32 san 11 si 31 u 2 nou 4 chi 4 pa 4 tôu 2 shî 4
Shuangfeng i 12 ie 32 11 si 3 eu 2 neu 31 chi 12 pa 12 ciû 2 shî 31
Wu Shanghai i? 5 liã 13 se 53 sz 35 ng 13 lo? 13 chhi? 5 pa? 5 jigh 35 she? 1
Suzhou je 53 ñi 44 44 si 31 ng 53 ly? 22 tshi? 44 py? 44 tsiöy 2 ze? 44
Wenzhou iai 41 ng 32 sa 11 si 3 ng 22 liu 42 chai 41 po 41 ciau 21 zai 42
Gan
Nanchang
it 41 ê 32 san 11 si 31 ng 2 liuk 41 chit 41 pat 41 ciu 2 set 41
Cantonese jat 5 i 22 sam 53 sei 33 ng 23 lok 2 tshat 5 pat 3 kau 35 sap 2
Toishan jit 55 ngei 31 lham 33 lhei 33 ng 55 luk 31 thit 5 pat 3 kiu 55 sip 11
N. MinJianou i 24 ni 44 sang 54 si 33 ngu 42 ly 42 tshi 24 pai 24 kiu 33 si 54
E. Min Fúzhou sio? 4 lang 242 sang 44 se 213 ngo 242 lek 4 chhek 23 paik 23 kau 31 sek 4
S. Min Xiàmén chit 5 nng 33 55 si 11 33 lak 5 chhit 32 poe? 32 kau 51 tsap 5
Chaozhou ik 41 zi 32 si 31 ngou 22 lak 42 chik 41 poi? 41 kau 21 cap 42
Hailam jiá ngóu lako sít bóih kauh tapo
Hakka Siyan yt 21 ñi 42 sam 44 si 42 ng 31 liuk 21 tshit 21 pat 21 kiu 31 ship 5
Taoyuan zhït 2 ngi 55 sam 24 si 55 ng 31 liok 2 tshit 2 pat 2 kiu 31 shïp
Bai (Minchia)
Bai Jianchuan ko:, shi? ngv fv? ch'i? pja? chi: cè
Dali jí ko:u shi? mu: fv? ch'i? pja? chi:
Bijiang é kv: si? ngv: fv? c'i? chua? chi:
Tibeto- Burman
Proto-TB+ Benedict -- *g-nis *g-sum *b-liy *l-ngja *d-ruk *s-nis *b-r-gyat *d-kuw *tsi(y)
Dempsey (k.)tek k.nis k.sum bli(`) b.nga` g.ruk es p.grjat t.gu` gip
Sulung hui nyi l|k wai u reí lie la dongge suek
Sherdukpen han nyik ung bi:si khu khit sit sargiat dikhi dokche
Karen
proto-Karen+ *tek *k'.ni *som *wir: *nga` *xru *'nøj *xroq *?gus?
Wewaw k`i thä lwi thä hu nwi hwå kwe tà s`i
Pho ka 22 ni 11 thö, 11 li 22 yai 33 xu 22 nwe 11 xo 55 khwi 11 shi11
Taungthu (Pa-o) ta ni thoum lit ngat thu nöt thot kut ts'i
Bwe ki thö lwi thö thå thö thå tä lwi thå lwi thå tä shi
Kayah te- nu: so: lwi: nge:-ñe: so: swá? so: swá? te- lwi: swá? lwi: swá? te- chú
Yinbaw ngü thü lwi ngai shu nwai swà kwi tàshü
Karenbyu (Geba) dä mä gi mä tho mä lwi mä yä mä mä thà tho thà tho dä mä àmä lwi tho lwi tho dä mä àmäsi
Padaung là mà nö mà thi lwe ngai cho nawai tså kwi làchö
Gekho ta thø lwi ngaj sho nwe sho kwe shø
Sgaw ta 33 khi 33 thö 33 lwi 51 ye 51 xü 44 nwi 33 xo? 55 khwi 33 shi 33
Mopwa té c'í ty'? lwi jè nwí k'wi s'i?
Paku tø' k'i thø' lwi jè xíj nwi xò k'wi c'í
Tibetic
Kaman
Miju Mishmi (Kaman) k-mù ki-jìn k-sèm ki-brìn ki-le:n ki-tàm nìn grìn na:n-mù kja:p
Hruso
Hruso (Aka) a kshi dze piri pom rie mro sikzi sit'i hry
Newari-Pahri
Newari c'a-gu ni-gu swan-gu pi nga k'u-gu hnej-gu chja-gu gun-gu dzhi
Pahri t'iki nisi so pi ngo k'u-gu hna-gi che-gi gu-gu dzhi-ki
Digaro-Midu
Digaru Mishmi khi:ng kàíng kasàng kàprai mánga tahro we~ llim kinyâng hálang
Idu khege kani kaso: kapri manga tahro illu khini hu~
Lhoba k'ìn-gè ka-ní k-sóng ka-pri:j m-nga: ta:-hrò i-h`o:ng i:-ljóng ki:-ñi
Tsangla
Motuo t'or ñikcing sam p'i nga k'ung zum jen gu se
Dhimal-Toto
Dhimal ai-long ngai su:m diå tu: hni:ï yai-long ku:-hå tai
Toto chi: ne: sung ji: nga: tu: dun ge: gu chu-tamai ?
Adi-Nishi
Lepcha kat 'ñi? sam fa-lí fa-ngo ta-rak ka-kjak ka-ku ka-kjot ka-ti
Adi a:-ka: a:-ñi:-ko a:-u:m-ko a:-pi:-ko pil-ngo a:-keng-ko ki:-nit-ko pi-ñi-ko ko-na:ng-ko e:-ing-ko
Nishi akin enyi oum epi angu akh ken pin kéya éyi
Dafla (Tagen) a:-kin a:-ñi a:-om a:-pl a:-ng a:-kr kan-ni: pli:u kya: il-lyi
Apatani ni~ hi~ pe ngo xrjy kan pryy?-nyi kíwa lya
Yano akin anyi am appi ango akke kanni plönö kayo rengceng
Lho-pa (Bokar Adi) ako ani~ ah`um api: ongo aky kyny pi:nyi konong yjyng
Bodic
Monpa N t'i naj som bli le-nga grok 'ñi get du-gu chi
S t'e? naj sum pli le-nge gro` 'nis gjen du-ku chi
Takpa t'i nai sum pli lia-ñe kro nis gjet dugu pchi
Gyarung (Jiarong) kà-ti: ka-nais kà-såm kà-di: kung-nga:u ku:-tauk ku:sh-nais o:r-yait ku:ng-gu: sio
Kaike ti nghyi sum li nga: ru ne kye gu chyu-tamba
Ghale tja? ni
Murmi (Tamang) ki ngi: som pli nga: tu: nis pre ku chui
Manang gri? 4 seN 1 nge t'u 4 ñi: 1 pre: 4 ku 1
Gurung g'ri: hni: vli nga: tu: ni: pre ku chiu
Thakali tih ngih som plih nga:h tuh ngis preh ku cyu
Classical Tibetan+ gchig gñis gsum bzhi lnga drug bdun brgyad dgu bchu
Tibetan (Bhotia) chig nyee sum zhi nga dug dhun gyey gu chu
Ladakhi chik ñis sum zhi snge tuk dun rgyet gu chu
Dzongkha (Bhutanese) chi ni sum shi nga dru duen gye gu chutham
Sherpa cikq ngyi sumq ji nga:q tuk din ge gu cithamba:q
Stod Bothi cik ñi sum zhi nga tuk dun gye gu chu
Zhang-zhung+ tig ni sum bing nga drug snis gyad gu-dug cu
West Tibetan (Balti) chik ñi:s sum ib-zhi: gha: truk rdun rgyat rgu schu:
Central Himalayan
Magari kat nis som buli ba-nga ch`a sa:t a:th nau das
Raji ge nhi sung pari turku khatt etth newe deh
Kham tobt neplo sohm-lo
Kusunda qasadan jinga dahat
Vayu kolu na?ung tshu?ung bli?ung ú-ning cha / chhu-ning (Nepali)
Chepang jat-zho? nis-zho? sum-zho? plaj-zho? po-nga-z'o kruk- chana- prep- te-ku0 gjip-
West Himalayan
Bunan (Gahri) tike nis sumi pi ngai trui ñizi gyei gu cui
Thebor nis'-i sum pi nga'-i tuk- nas'-i gya- gu-
Kanashi idi ñish shum pu nga tso saot ath nou das
Chitkuli i nisi homo nga tu tish rE gui sE
Kanauri it nish sum pli nga tug stish raj zgui sej
Manchati (Pattani) icha jut sumu pi nga trui nhizi re ku sa
Chamba i:tti jur. shum pi nga: tru:i: hni hre: ku: sa:
Rangloi (Tinani) ica ngizi sumu pi nga trui ngicce gyeidi ku sa
Rangkas ta:ka: nisi: sum pi: nai tuk hnisi jyad gvi: chi:
Darmiya taku nishu sum pi ngei tuku nisu zyedu gui ci
Chaudangsi tig nisi sum pi ngei togo nis zyed gui ci
Byangsi tige nishi sum pi ngayi tugo nhi:sh cyede gwi: ci:
Thami diware nis tin cha:r pa:nch ch`au sa:t a:t` nan das
Bhramu de: ni swo:m bi ba:nga:
East Himalayan
Western
Thulung ko ne sjum ble ngo ru jet let- gu ko-djum
Chaurasya (Chourase) kolo ni:k-si su:m-ma-k'a p`i-ba-k`a kollabremci nimp`alabremci
Bahing kwong nik-si sam le: ngo: ruk-ba chan-ni ya: g`u: kwad-dyum
Sunwar ka 'ni:kshi san le ngo ruku che-ni jo? gu? sa-shi
Dumi tik sak ryek tim ngo mu sim im nu tiksi
Khaling 'tu 'saakpu 'sukpu 'bhäl bhöm 'raa 'tär 'ri 'ghu tadam
Rai tik-pu sak-pu suk-pu b`aluk-pu b`ok-pu j`ak-pu rok-pu rik-pu tam-pu tik-ri
Central
Nachereng i:-b`ou ni:s-b`ou su:k-b`ou lik-b`ou nga:k-b`ou
Kulung i-bum nit-c'i su-pc'i li-c'i nga-c'i tuk- nu- ret-c'i bong-chi uk-bong
Khambu ibom ngich-chi: sup-chi li-chi nga:-chi tuk-chi nu-chi re-chi bo-chi ik-pong
Rodong au:ra ha:-ka-ra su:m-ra lyu:-ra nga:-ra tu:k-ka-ra rai:-ka-ra b'ok-ko-ra ki:-pu-ra li:-pu-ra
Lambichong t'i:-li hi:ch-chi su:m-chi
Athpare thik ippok sumpok ath nou
Lohorong yekko hi:ch-chi sum-chi li:-chi nga:-chi tu:k-chi nu:-chi ye:-chi ba:ng-chi i:p-pong
Yamphu ikko nitci sumji riji na?um cu?um nukci etci angji ippong
Yakha ikko hich-chi sum-ji li-ji nga:-ji tuk-ji nu-ji yech-chi p`ang-ji i-bong
Limbu lokthik netchi sumsi lisi nasi tuksi nusi yetchi phangsi thibo.ng
Waling ak-tai ni syum-ya-k la:-ya-k nga:-ya-k tu:k-ya-k
Rungchenbung ök-cha hö-wang su:m-ya la:-ya nga:-ya tu:k-ya b`ang-ya re-ya p`ang-ya ki-pu
Meohang Kiranti ekku hicci sumji ihuk hukhu
Dungmali ak-po hi:-chi su:m-chi li:-chi nga:-chi tu:k-chi
Eastern
Qiangic
Tangut+ (Sihia) lew niN so lir ngghuh` tshhiew sha ?yar nggwiN ?yir
N Qiang Taoping a 21 nyi 55 tshi 55 dghz 55 Gua 33 xtsu 33 s;ing 33 tshe 33 xgue 33 xa21dy33
Mawo a ghne khsi gghe Gua xtse ste khar rgue hediu
Dzorgai a nié sié gzhé wé hish tøh shtié kehø zhgué a diø
Kortse niu seû gzhu r^oeù tuiü shtü cheü zhguü a dui
Ergong zau wne wsu wz;e wngue wts;hau sngie ghie ngge zGa
Thochu a-ri ña-ri kshi-ri gz'a-re wa-re xa-ta-re sta-re xra-re rgu-re hadu-re
Queyu ñí bzhi nguá ch'í sná pshè rqà-rdé
Zhaba té né sé dè ngø`i c hné gjé `gè c'í
S Qiang à ñí c'i dzhi: Gua: xcu: shi:ng ch'e: xguè xà-dy:
Ersu né si zò nguàr ch'u: shî-n^ zí `ge: che 55
Lyusu shî ngâ c'v: skng^ dzhí `gí
Guiqiong ñî sô ngé k'uô ñî, `guí
Muya té rê ngô ch'uè ñyí shyê `guê
Pumi ti? ni sòu? nguá ch'ù? hnè? hryà? sgi ?áw?
Shixing dzhí, ñe: se zhue: h`â ch'ô sê, shî gue:
Namuyi chì ñi zi: ngà k'ù shì hì `gu:
Baric
Garo -sa -gini -gittam -bri -bonga -dok -sini -cet -sku -ciking
Koch sa: (Indic)
Atong go:e-sa go:e-ni go:e-ta:m biri ba-nga ko:ro:k se-ne cat chi-ku chai
Tripuri (Kok Borok) c'a nij t'am brij ba dok ch'i-ni char chuku chi
Chutiya (Deori) ja hni ngda chi moa chu shing she dgu dga:
Bodo tham brè ba: ra: sni zat skho: zi
Dimasa (ma-)si g-ni g-tam ma-bri ma-boa m-do si-ni ma-zhej ma-sugu ji:
Lalung ki-cha: ki-ning tini chhui das-ta
Tangsa (Tableng) cha: i lum pe-li nga: wok ni-yet ta:t tu pa:n
Chang chi:e ñi? sem lei? ngao lak ñet sat guh a:n
Moshang a-shi a-nei a-tom bi-li b-nga trok mi-shi t-cat t'kou rok-shi
Konyak ja i lem peli nga wok nyit tet tu pen
Wancho tuta ani ajam ali aga arok anat acet aku ban
Nocte wan-t'e wan-ñi wan-ram b-li b-nga i-rok i-ngit i-set' i-k'u i-ch'i
Phom hük nyi jam ali nga rok nyet shüt shü an
Burmic
Naga
Meithei, Mikir, Mru
Meithei o-ma oni: o-hum mo-ri mo-nga to-ruk toret ni:-pan ma-poi to-ra
Mikir si: ni: tha:m li: ngo: ra:k ra:ksi: nekep sekep kep
Mru lek 1 pre 2 c'om 2 t-li 41 t-nga 41 t-ro 1 r-ñit 41 r-ja:t 3 t-ku 1 h-muet 3
Northern Naga
Yimchungru khülung manie asam phiyi phüngü thruruk thünie tizha tuku thürü
Lhota ekha: enni: eham mezü mu:ngo ti:ro:k tiing tiza: to:ku: taro
Lophomi (Sangtam) khe anyü asang müzyü münga thüro thünye ke tüku thüre
Thukumi ka-t`u a:-ñi kat'i a-sa:ng me-zhe ma-nga t'u-ru te-ñe: keh ta-k`u terre:
Pochuri khe küni küche mzü mnga toro türü tüze toku türa
Mongsen akha anet asum phüli phanga terok teni tsit tüku tera
Yachumi ka-la:ng a-ñi a-sang p`i pa-ng`i t`u-ro te-ñe: ti-zha: tu-ga tu:rr
Ao aná asem pezhw pungu tlhok tent toko lh
Tengsa k`a-tu a:nnat a:-sa:m p`a:-le p`u-ngu t`e-lok t`a-ñet t'e-sep t`a-ku t`e-lu
Eastern Naga
Rengma m-me kajhu k'n-sen p-zi pvi ce-ro c-ñi t-ce t-ki c-ri
Ntenyi kesü kenyi keching mezhü müngu togho tüghü tüza tükhu dagha
Meluri ke keni keche mezu manga taro terü tüzu tokhu tera
Kezhama ke-le: kenhi ka-tsü pe-di pa:-ngu sa:rr si-ngi ti-che: te-pfü chi-ro
Mao kali kahei kosü padei pongo choro chani chacha choku chüro
Zumomi ki-ni kü-t'u bi-di po-ngu tso-gha t`a-tsé t'u-ku ts'ü-ghi
Simi (Sema, Sumi) la-k'ì ki-ni k-t'í bi-di po-ngu c-ghó ci-ni t-cè ko-ku c-ghé
Sopvoma ka-li ka:-he: ko-sa pa:-dai po-ngo cho-ro cha:-ne: cha:-cha: cho-ko chi-ro
Angami può ke:-nje: se: dje: pê-ngù so:-rù t'ê-njê t'e:-t'a: t'ê-pfá ker
Chakrima küna da püngu shwürü thüna thütha thüchi küri
Southern Naga
Maring k'at k'a-ni k`iyu:m fi-li fa-nga: t`a-ruk a:-zi chot ta-ko chip
Tangkhul a-k'e k'-ni k'-t'um m-ti p'-nga t'-ruk shi-ni ch-shet ch-ko t'-ra
Khangoi a:ma:-kak kanni: ka:-t`um ma:-li: p`a-nga: t`a-ru:k sanni: cha:-chet cha:-ko t`arra:
Kupome k'et ka-t'um p'â-nga t-ruk s-k'o t'â-ra
Kuki
Western Kuki
Maram hinu na tun m-dai m-ngu s-rok s-na s-sat s-keu kiru
Kabui k`at ka-hna:i ka-t`om pa-da:i pa-ngu: cha-ru:k cha-na:i ta-chat cha-ku: lu:
Liangmai khad nia shum madai mangiu charuk chania tachat chakiuh kariu
Nruanghmei khüt kanei kathum padei pangu cüruk cünei tacüt cükiu ruh
Khoirao k'at k-ti k-t'um m-hli m-nga s-ruk si-ni k-chat ch-ku s-ra
Zeme kat kena kechum medai mengeu seruk sena desat sekui kereu
Empeo ka:t ga-na: gu:-ju:m ma:-dai mi-nge:o su:-ru:k se-na: da-sa:t su:-gu:i ga:-re:o
Kwoireng k`at ni:-ya: su:m ma-dai ma-ngyu: cha-ru:k chi:-ña: ta:-cha:t cha:-kyu: ka-ryu:
Northern Kuki
Thado xét t'ùm li: ngá gùp se:gi: giét kûo so:m
Kamhau khat nih thum li nga guk segi? giat kua sawm
Paite (Vuite) khat nih thum li nga guk sagih giat kua sawm
Siyin k`at ni: to:m li: nga: lo:k sa-li: liet kwo: so:m
Ralte pa-khat pa-nih
Zo (Zome) k'at ni t'um li nga gu? s-gi giat kuo som
Old Kuki
Kyao pa-khat pa-nhih
Anal a-k'e? a-hno: a-t'um p-li p-nga t-ru? t-k'o: t-ri? t-ku som
Lamgang k`at ki-ni: ka-du:m pilli pa-ra- tu:-ru:k tik-siyu: ti-re:t ta-ku: som
Kolhreng k'at ki-ni kan-t`u:m milli ra-nga: ku:-ru:k sa:-ri ki-re:t ku:o som
Kom in-k'at i-hni in-t'um m-nli r-nga k-ruk sa-ri k-ret ko som
Tarao k'at ni t'um mali ra-nga ku-ruk ti-rit ku s'om
Aimol an-k`a:t an-ni an-t`u:m man-li ra:-nga: ka-ru:k sa-ri ka-riet pa:-ku:åe som
Chiru a-k'at a-di a-t`u:m mi-li ra-nga: u:-ru:k si-rik ar-ret a-ko som
Purum a-k`a: a-ni in-t`u:m illi ra-nga: a-ru:k se:-ri a-ri a-ku: a-som
Langrong pa:-ka:t pa:-ni pa:-tu:m pa:-li pa:-nga: pa:-ru:k pa-sarri pa:-riet pa:-ku:åe pa:-shu:om
Hrangkhol in-ka:t in-ni: in-tu:m min-li ri-nga: ruo:k sa:-ri: gi-rii:t gu:o:k sho:m
Biate k'at nik t'um li ra-nga i-ru:k rie:t i-ko:k so:m
Hallam (Falam) in-k`a:t in-ni in-t`u:m man-li ra-nga: a:-ru:k sa-ri: a:-riet a:-ku:ok såm
Central Kuki
Hmar pukhat pahni pathum pali panga paruk pasari pariet pakuo sawm
Pankhu p'a-ka:t p`a-hni: p`a-tu:m p`a-li: ra-nga: ru:k sa:-ri riet ku:wa tsom
Haka (Lai, Bawm) pa khat pa nih pa thum pa li pa nga pa ruk pa sarih pa riat pa kua pa ra
Shonshe -kat hni -li -nga ru:k se-ri -rit -ko
Mara -kha -no -thô -pali -pangaw -charu -sari -chari -chaki -hraw
Tlongsai miakha mianong miathong miapali miapangaw miacharu miasari miachari miachaki miahraw
Lushai -khat -nhih -thum -li: -nga: -ruk -sarih -riat -kua: shom
Mizo pa-khat pa-hni? pa-thum1 pa-lii pa-ngaa1 pa-ruk pa-sa-ri? pa-riat3 pa-kua2 soom
Banjogi (Zotung) pa-k`at pi-ni pa-tum pi-li pa-nga: pa-ru:k pa-sa:-ri pa-reyet pa-koa tsom
Taungtha p-k'at p-nip p-t'um p-li p-nga p-ru p-sa-ri p-rip p-kwa p-hra
Southern Kuki
Sho mat ni t'um hli hnga sok shej shet ha
Thayetmo å hni tun hmli hngå so si ko hnga:
Minbu not
Chinbok (Mün) tu-mat hni t'um p'i hma k'ruk ser shit ko hrar
Chinbon pa-hwat pa-hi pà-tu:m hli: hngå sho-ke shei shut ku: har
Yawdin tu-mat hni tum pji hma k'rok k'ri k'ret ko hrar
Khumi há' nü`' thùm palü' pàng taríü' charü`' tayá' tako: hô:
Khami hna:k t`u:n pa pa:ng ta sa te:-ya ta-kå ho
Kachin-Luic
Kachin (Jingpo) 'l-ngâi 'l-k'ông m-sum m-li m-nga krú? s-nit m-dzát ch-k'u` s'i
Kadu -nu krin sum- pi: nga- kôk 'set p'et kau shimnu
Andro hà-tà king hà shom hà pi: hà nga:-hà kok hà si:-ni: hà chàt hà tu:-hu: hà she:t
Sak (su-)a ning sung- pré- nga- kruk- se-ning ceit tavu- szé
Taman te nek sum p-li m-nga kwa s-ne p-se t-xæ shí
Chairel ahai uhul t'ung-kong m-ri m-nga lu:- si:ni:- hu:ndzha handzha sh-ruk
Rawang t'i n'i â-tsum â-byi p'u-nna t'â-ru sâ-nit tâ-gä
Nung t'i a-ni a-cum a-bji p'unga t'-ru s-nit a-shat t-gø t'i-sei
Drung ti? a-ní a-si:m a-bli: p-oâ kru? s-ñit xjak d-gì ti-cal
Metu t'i ni a-sem a-dzi pa-na te-ru s'inö a-shiat te-gö ti-sé
Melam kige a-n^i a-söm a-bli pa-na k-ru s'en'i shiot d-gu ti-tsel
Tamalu t'i n'i söm bli pa-na k-eu seni shiey da-gö tietsel
Tukiumu t'i n'i söm bli pa-na k-eu s'en'i shiey da-gö titsel
Burmese-Moso
Moso
W Nakhi (Moso) ñì lu: ua: ch'uá sø: gv: c'è
E Nakhi di: ñi zv^ ngua: k'ø: si: gv: c'e:
Gazhuo ke` ng` xe: ngà ch'o? shi? kv:
Burmic
Proto-Burmic+ *sum2 *nga2 *khyok *n'it *slit *ko2 *tshe1
Written Burmese+ tac hnac su`m le` nga` k'rok hnac hrac ko` c'aj
Burmese tiq hniq thoùn ngà c'auq k'un-hniq shiq s'eh
Lashi ák som` mer` ng: k'júk hngjét shét ko:u tà z`e
Maru sh'ic sam pìc ngo: k'jáuk hnát shé? kùk c'è
Phun (Hpon) ? hài? shàng ji kòngjòng kóng-jóng áing-t'ù? shi?-jóng cóng to:k s`i
Tsaiwa í sum` mji k'jú? hngjit shít kàu c'ê
Achang se:k sum` mi ngò xro:? ñi:t she:t kàu ch'e:
Lolo
Proto-Lolo+ t/di2 nyi2 sum2 o2 nga2 kho'1 sei2 nye'1 go2 tsche1
Nusu N t'ì nè s'ò vrì ngá k'ru: hne: she: c'é
S t'ì h`í ruí ngo: c'ù hna: xjà c'é
Zaozou næ: sæ` yi ngè k'aq ne: ja: c'e:
Xa Pho (Laghy) a 21 ni 21 so 21 khli 33 na 33 khu 33 shi 21 ?e 33 ku 55 tshe 33
Northern
Pakishan ts'e ma njé ma sò ma lleu ma nge ma fou ma shê ma héî ma gôu ma t'si ma
Kangsiangying djö niö suo h'jö guà h'a sheû hon guö t'se
Kiaokio lö deu la song dö sam dö szi dö hà dö lók dö shutt dö pétt dö ku dö shipp dö
Nee tse ma gné ma so ma rlj ma gnè ma hru ma she ma hêi ma dvu ma tsi ma
Tudza ta mu ni mu sö mu ss'li mu ngu mu ts'ju lö shi lö hi lö kö lö tsö lö
P'ou-la ta to ni to sa to shli to na to chu to shi to hin to ku to tsö to
Ulu ti n'i s''li ngu k'iu hei
Ko-p'u tâ mou gni mou sé mou ti mou ou gné tsiou lée shi lée i lée k'hü lée tsé lée
Weining ta gni hlih mm tchô shi he küi tsöô
East
Mung sò.i ño.i dung7 ndzi ngò kò.u3 khi3 t'ài ku sò.i tò.i
Central
Lisu t'r^ ñr^ sá li: ngwa` ch'ò? shi` hè,? ku c'i 3
Yi (Lolo) t'à nyì so lye ngI fu: she hi: gu tshi
Chökö t'a m' sy li ngo so si zi ku tsy
Ahi t`io nio 51 li 15 ngoo ch`u 15 shöo ih 15 51 ts51
Lolopho t`io nio 51 li 15 ngoo ch`o 15 shöo 15 51 ts51
Phupha t'a m' sa sly nga so i sy he ku tsy
Southern
Phunoi thê hnê sàm hàn ?à~ khà bjò tám
Pyen tum lun ñi lum s`um lum hàn lum
Bisu nìng sòng sám si hók kjit pèt káw te
Mpi thy?2 ñi2 sing6 li6 ngo2 kho?2 si?2 he?2 ky$6 the6
Hwethom tò'2 ni1 dòng1 vài1 ngà1 ku3 du3 di3 ku2 tsi
Akha nyî sm^ ngâ k'ô shî yêh g'oê tsê
Ako öo he: li: ngà ko: s`i: e: gwi: so:
Asong tima nhima summa lima ngama kouma chéma khèma hôma tsèma
Phana tima nhima summa lima ngama kouma chéma khèma hôma tsèma
Menghwa chih am sao yi nga k'o he ko ts'i
Hani qiq2 niq2 saol1 yuvq ngavq kuvq siivq xeivq hhyuq2 ceil1
Lahu shê? ô ngâ khò? qô tê chi
Lahu Xi tê ñì she o: nga 3 k'o 2 si 2 qo 7 ch'i 1
Residual
Manyak tå-bi: nå-bi si:-bi rai-bi ngå-bi tru:-bi skwi-bi zi-bi gu:-bi chai-chi-bi
Horpa ro ngai: su: hlà gwai ch`au znai hrie: go: sgo
Menia dji nyi so nga k'o shö hen n-gu ho
Muli ti son zhi ngo t'ru hnö shüeh ka-te
Ugong ti: nang do:ng pli: ngaw kaw thi: ku:

[ Next file ] [ Language Index ] [ Home ]